Uzavření / ukončení / změna smlouvy

Postup pro uzavření, změnu a ukončení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s odběrateli.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen s odběratelem uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod. Při uzavírání této smlouvy se mohou smluvní strany dohodnout, že odběratelem je třetí osoba.

Pokud odběratel tuto smlouvu neuzavře, může se jednat o neoprávněný odběr vody z vodovodu bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody a případně i neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod.

I. Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Za účelem uzavření Smlouvy vlastník připojované nemovitosti prokáže osobně nebo písemně, a to na pracovišti:

PRVOK s.r.o.
Kájovská 11
382 21 Kájov
e-mail: prvok@prvok.cz

totožnost oprávněných osob a doloží vlastnictví připojené nemovitosti a případně i další potřebné doklady (např. podklady pro výpočet srážkových vod, dokumentaci předčisticího zařízení, při odběru vody i z vlastního zdroje doložení, že potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů není propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu, stav vodoměru před zahájením vypouštění odpadních vod apod.).

V okamžiku, kdy vlastník připojované nemovitosti má připravené místo pro osazení vodoměru v souladu s vyjádřením provozovatele, doručí provozovateli společně s vyplněnou Žádost - přihlášku k odběru a Žádost o osazení vodoměru. Následně provozovatel osadí vodoměr a zašle odběrateli k doplnění a podpisu dvě vyhotovení Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Po kontrole vyplněných údajů zašle odběratel obě podepsaná vyhotovení smlouvy zpět na adresu provozovatele. Obratem pak obdrží jeden provozovatelem potvrzený výtisk smlouvy zpět.

II. Změna smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

O změnu smlouvy je oprávněn žádat pouze vlastník připojené nemovitosti na základě Žádosti - změny smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod ve věci změny:

  • trvalé adresy
  • zasílací adresy
  • oprávněné osoby / subjektu
  • platebních podmínek (bankovního spojení, frekvence plateb záloh, výše záloh, způsobu plateb apod.)

Všechny ostatní změny Smlouvy musí být řešeny uzavřením nové Smlouvy. Na základě Žádosti o ukončení smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod provozovatel ukončí původní smluvní vztah a uzavře s vlastnictví připojené nemovitosti novou smlouvu.

III. Ukončení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

O ukončení smlouvy je oprávněn žádat pouze vlastník připojené nemovitosti. Na základě Žádosti o ukončení smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod provozovatel provede odečet koncového stavu vodoměru, jeho demontáž a případně, na základě Žádosti o zrušení připojení nemovitosti, odpojení vodovodní/kanalizační přípojky.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

chevron-down