Revize domovních ČOV

Potřebujete zajistit revizi domovní čistírny odpadních vod? Obraťte se na nás.

Revize domovních ČOV dle zákona

Nabízíme provádění revizí domovních čistíren odpadních vod ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) odborně způsobilou osobou, pověřenou Ministerstvem životního prostředí České republiky k provádění revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona pověřením č. 113 ze dne 6.8.2013.

Jak často je třeba revize provádět

Pro vlastníky domovních čistíren odpadních vod, které byly povoleny dle § 15a zákona 254/2001 Sb., o vodách, platí povinnost provádět jednou za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé (dle odst. 2 § 59 vodního zákona) jejich revizi.

První revizi ČOV je vlastník povinen provést do 6 měsíců od jejího uvedení do provozu a následně každé 2 roky.

Výsledky je třeba předat vodoprávnímu úřadu

Výsledky těchto revizí je povinen předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník ČOV je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

Nesplněním této povinnosti se vlastník ČOV dopouští deliktu dle § 125d vodního zákona a může mu být uložena pokuta v řádu několika desítek tisíc korun.

Co je předmětem domovní revize ČOV

Revize se provádí podle § 59 vodního zákona a podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí. Předmětem revize domovní ČOV je:

  • identifikace ČOV, kontrola dokumentace (typ, vydané CE, provozní řád a deník, dílčí uživatelské příručky, předešlá revizní zpráva apod.) a soulad s projektovou dokumentací,
  • přístup a bezpečnost přístupu k ČOV,
  • funkčnost a případné poškození vnitřních vestaveb,
  • statické závady, poškození nebo nežádoucí úpravy vnitřních vestaveb,
  • poškození nebo deformace konstrukce ČOV,
  • poškození vnějšími vlivy, které by mohly ovlivnit statiku nádrže (např. blízkost pojezdové plochy, kořeny stromů, propady půdy v okolí čistírny),
  • poškození nebo netěsnost nátokového a odtokového potrubí,
  • statické závady, poškození nebo nežádoucí úpravy vnitřních vestaveb ČOV,
  • technologický stav ČOV (mechanická část, biologická část, kvalita a množství aktivovaného kalu, kvalita odtoku atd.)
  • a fotodokumentace a zápis včetně konečného hodnocení.
Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

chevron-down