Platby a fakturace

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která musí být hrazena v  uvedené lhůtě splatnosti.

Dodavatel má právo stanovit zálohový způsob plateb až do výše ceny za průměrnou (popř. očekávanou) spotřebu za příslušné období a při změně ceny nebo výše odběru vody (vypouštění odpadních vod) výši zálohy automaticky tímto způsobem upravit. Vlastní požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby, popř. jeho změny stejně jako změny splatnosti faktur musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem.

Fakturovanou částku hradí odběratel nebo jím smluvně určený plátce. Případný proces rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům apod.) přísluší výhradně odběrateli (vlastníkovi či správci nemovitosti).

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr (např. u  nemovitostí kde je využívána voda ze studně jako zdroj vody v objektu a z tohoto zdroje jsou produkovány odpadní vody), stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu 274/2001 Sb.  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v  platném znění, a  to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky – Směrná čísla roční spotřeby vody.

Faktury obsahují:

 • základní platbu, která je za odebrané a odvedené množství vody,
 • zahrnuté zálohy, které odběratel uhradil v průběhu fakturovaného období
 • výslednou částku k úhradě, případně částku, kterou odběratel obdrží zpět, pokud byly zálohy vyšší než základní platba
 • datumy vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti
 • daňová rekapitulace

Platby lze provádět:

 1. V hotovosti v sídle provozovatele (viz. Kontakty)
 2. Převodem na účet (239163450/0300, variabilní symbol : číslo faktury, konst. smybol : 308)
 3. Složenkou zaslanou spolu s fakturou

Změna výše zálohy, změna bankovního účtu

Žádost o změnu smlouvy

Úprava zálohových plateb by měla vycházet ze skutečné spotřeby vody, případně vypouštění odpadních vod, viz Výměr MF č. 01/2001 část II.. Změnit výši záloh nebo zavést zálohy lze:

 1. Osobně v sídle divize provozovatele (viz. Kontakty)
 2. Telefonicky na tel.č.: 380 727 120
 3. Písemně zasláním na adresu sídla provozovatele (viz. Kontakty)

Změnit bankovní účet prostřednictvím kterého hradíte platby za odběr vody, případně za vypouštění odpadních vod, lze:

 1. Osobně v sídle divize provozovatele (viz. Kontakty)
 2. Telefonicky na tel.č.: 380 727 120
 3. Písemně zasláním na adresu sídla provozovatele (viz Kontakty)

Reklamace faktur

Zákazník má právo uplatnit vůči provozovateli reklamaci týkající se:

a) vyúčtování:

 • na nesprávné informace o odběrateli (IČ, DIČ, č.p….)
 • na nesprávně zúčtované zálohy
 • na nesprávně uvedenou konečnou cenu (přeplatek / nedoplatek)

Reklamaci faktur můžete provést písemně na email: info@prvok.cz nebo na adresu sídla provozovatele (viz Kontakty), nebo i telefonicky na tel. č. 380 727 120.

b) má-li pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení Žádost o přezkoušení vodoměru.
Odběratel (vlastník či správce domu) je oprávněn požádat dle zákona č.274/2001 Sb. § 17 odst. 3, 4 a 5 o přezkoušení vodoměru dodavatele pitné vody.

Informace o odběrech a platbách můžete získat:

 1. Osobně v sídle divize provozovatele (viz. Kontakty)
 2. Telefonicky na tel. č.: 380 727 120
 3. Písemně zasláním na adresu sídla provozovatele (viz Kontakty)

Fakturace probíhá na základě odečtového harmonogramu provozovatele. Zákazníci jsou zařazeni do jednotlivých cyklů-měsíčních, čtvrtletních či ročních.
Vyúčtování vodného a stočného dodavatel provádí prostřednictvím faktury za odečtové období.

Jak postupovat při změně vlastníka nemovitosti?

Stávající vlastník:

 1. Vyplní formulář Žádost o ukončení smlouvy .
 2. Doloží doklad osvědčující vlastnictví k nemovitosti (kopie  výpisu z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva potvrzená katastrálním úřadem, či jiný úřední doklad potvrzující vlastnictví nebo čestné prohlášení).
 3. Uvedené dokumenty zašle nebo osobně doručí na zákaznické oddělení.

Všechny pohledávky ze strany stávajícího odběratele  je nutné uhradit, než dojde k převodu odběrného místa.
V případě spoluvlastnictví nemovitosti se smlouva uzavírá pouze s jedním ze spoluvlastníků.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

chevron-down