Postup pro zřízení vodovodní / kanalizační přípojky

I. První kontakt stavebníka domovní přípojky s provozovatelem vodovodu nebo kanalizace

Za účelem dojednání konkrétních podmínek pro zpracování projektové dokumentace na stavbu vodovodní nebo kanalizační přípojky v konkrétní lokalitě stavebník (případně prostřednictvím projektanta) požádá osobně nebo písemně, a to na pracovišti:

PRVOK s.r.o.
Kájovská 11
382 21 Kájov
e-mail: prvok@prvok.cz

V této fázi stavebník doloží písemnou/online vyplněnou Žádost o stanovisko k záměru. Přílohou žádosti musí být:

 • snímek katastrální mapy s vyznačením zájmového území
 • u větších staveb (penziony, hotely, výrobní haly apod.) výpočty potřeby vody, množství odpadních vod
 • případně další podrobnosti o zamýšlené stavbě

Žadatel do 30 dnů od podání úplné žádosti obdrží:

 • situaci zájmového území s vyznačením stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, na které bude možné vodovodní nebo kanalizační přípojku napojit
 • podmínky pro zpracování projektové dokumentace (možnost odkazu na web).

Vyjádření se vždy zasílá na korespondenční adresu uvedenou v žádosti. Variantně je dle specifikace žádosti možné osobní převzetí, odpověď e-mailem či jiný, žadatelem uvedený způsob.

II. Vyjádření k projektové dokumentaci

Pro získání vyjádření provozovatele k vybudování přípojky (za účelem předložení stavebnímu úřadu) žadatel o přípojku doloží provozovateli:

a) Vyplněnou Žádost o vyjádření (k předloženému stupni projektové dokumentace)

b) Jednoduchou projektovou dokumentaci

Standardní rozsah jednoduché projektové dokumentace:

 • technická zpráva obsahující technický popis stavby (včetně vodovodní a kanalizační přípojky), výpočet potřeby pitné vody, u kanalizační přípojky také množství splaškových a srážkových vod a bude-li napojovaná nemovitost produkovat vody technologické i jejich kvalitu a množství.
 • přehledná situace příslušné části obce s vyznačením místa stavby
 • podrobná situace se zakreslením stavby a přípojek s uvedením katastrálních čísel pozemků a staveb dotčených uvažovanou stavbou
 • podélný profil vodovodní a kanalizační přípojky, dimenze přípojky, spád, ...
 • výkres vodoměrné šachty u vodovodní přípojky, výkres kontrolní šachty u kanalizační přípojky. U staveb, kde budou realizovány objekty k předčištění odpadních vod - ČOV, lapáky tuků, odlučovače ropných látek, apod. bude dodána projektová dokumentace těchto staveb včetně hydrotechnických výpočtů
 • vzorové uložení potrubí, detail připojení na vodovodní nebo kanalizační síť

Žadatel do 30 dnů od podání úplné žádosti obdrží písemné vyjádření provozovatele. Vyjádření se vždy zasílá na korespondenční adresu uvedenou v žádosti. Variantně je dle specifikace žádosti možné osobní převzetí, odpověď e-mailem či jiný, žadatelem uvedený způsob.

III. Přihláška k odběru vody nebo k odvádění odpadních vod a žádost o zřízení přípojky

Po vydání stavebního povolení či územního rozhodnutí nebo územního souhlasu (dle konkrétních podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu) na stavbu přípojky, si stavebník u provozovatele vodovodu a kanalizace vyplní a zašle formulář:

Povinná příloha přihlášky - fotokopie stavebního povolení, územního rozhodnutí či územního souhlasu na stavbu přípojky.
V přihlášce uvede rozsah a způsob spolupráce v průběhu vlastní realizace přípojky a bude dohodnut termín realizace. Připojení vodovodní přípojky, tj. navrtávku na vodovodní řad a osazení vodoměrné sestavy včetně fakturačního vodoměru provádí výhradně PRVOK s.r.o..
U kanalizační přípojky provádí výhradně PRVOK s.r.o. vlastní odbočení z kanalizačního řadu.
Realizace přípojky proběhne po obdržení objednávky od žadatele.

IV. Smlouva na dodávku pitné vody a na odvádění odpadních vod

Na základě „Přihlášky k odběru vody a žádosti o zřízení vodovodní přípojky“ nebo „Přihlášky k odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu“ provozovatel následně připraví a zašle stavebníkovi ve dvou vyhotoveních Smlouvu na dodávku pitné vody a na odvádění odpadních vod k podpisu. Podepsané smlouvy vrátí odběratel neprodleně na adresu provozovatele (PRVOK s.r.o., Kájovská 11, 382 21 Kájov) a po podpisu zástupce provozovatele mu bude jeden výtisk neprodleně vrácen. Bez uzavřené písemné smlouvy není možno v souladu s § 10 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění pitnou vodu odebírat a odpadní vodu vypouštět.

V. Zrušení vodovodní nebo kanalizační přípojky

Žádost o zrušení vodovodní nebo kanalizační přípojky se podává vlastník přípojky u provozovatele.
Podmínky odpojení od veřejného vodovodu či veřejné kanalizace a zrušení smluvního vztahu odběratel - provozovatel stanoví provozovatel.
Zrušení přípojky – tj. zrušení odbočky v místě napojení na hlavní vodovodní řad či kanalizační stoku provede provozovatel na náklady vlastníka přípojky.
Pro zrušení smluvního vztahu se předpokládá odpojení od veřejného řadu, stavební zrušení přípojky, demontáž vodoměru a splnění podmínek provozovatele.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

chevron-down