Ceník našich služeb

Vodné a stočné

Ceníky vodného a stočného naleznete vždy u konkrétní lokality v sekci: Provozované lokality

Ceník prací a výkonů

Ceny stanovené tímto ceníkem jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty dle platného zákona o DPH.

Uvedené sazby dělnických a odborných prací technika se zvyšují:

  • po pracovní době ve všední dny o 25 %
  • v sobotu a v neděli o 50 %
  • ve svátek o 100 %

II. Stavební a montážní práce

Dělnické práce 450,00 Kč/hod.
Montážní a instalatérské práce 650,00 Kč/hod.

III. Inženýrsko - technická činnost *

Odborné práce technika 750,00 Kč/hod.

IV. Ostatní výkony *

Kontrola nového napojení vodovodní / kanalizační přípojky 300,00 Kč/ks
Uzavření / znovuotevření vodovodní / kanalizační přípojky
z důvodu porušení smluvních podmínek
1.500,00 Kč/ks
Mimořádný odečet vodoměru 250,00 Kč/ks
Mimořádná fakturace 200,00 Kč/ks
Vyjádření k existenci vodovodních a kanalizačních sítí
(v námi neprovozovaných lokalitách)
200,00 Kč/ks
Polohopis spravovaných sítí v digitální formě 125 Kč/A4 (1 : 500) **

Poznámky:
* Náklady na dopravu spojené s Inženýrsko - technickou činností a s Ostatními výkony se oceňují podle článku V.
** Minimální cena za poskytnutí informací o polohopisu spravovaných sítí v digitální formě je 200,- Kč.

V. Dopravní prostředky a stavební stroje

Název Sazba na 1km jízdy Sazba za 1 hod (s obsluhou) Poznámka
Servisní vozidlo 20,00 - -
Nákladní automobil DAF 45,00 250,00 kontejner
- cisterna (objem 5 m3) 45,00 300,00 manipulační poplatek + vodné
- fekál (objem 6 m3) 45,00 2.400,00 * + likvidace obsahu dle cen v odd. VI.
- čistící (1 m3) 45,00 2.400,00 + technologická voda **
Cisterna pronájem - 800,00 *** -
Rypadlo nakladač pásový - 900,00 3 lžíce
Nakladač kolový - 700,00 -

Poznámky:
* Sazba platí v případě, že vozidlo je využíváno pouze pro převoz kalů a fekálií (bez využití tlakového čištění)
** Technologická voda je cena vody za vodné a stočné dle platného ceníku pro lokalitu, z níž automobil k práci vyjíždí.
*** Sazba je uvedena za 1 den použití (bez obsluhy)

VI. Vyhledávací a měřící mechanismy *

Název Sazba za 1 hod Poznámka
Vyhledávací zařízení 950,00 + odborná práce technika
Měřící zařízení se záznamem *** 500,00 ** -
M4016M ** 500,00 ** -
Hydrantový nástavec ** 300,00 ** -

Poznámky:
* Přístroj může být zapůjčen na základě uzavření smlouvy o zapůjčení a složení vratné zálohy
** Sazba je uvedena za 1 den použití (bez obsluhy)
*** Přístroj může být zapůjčen s podmínkou provedení osazení a naprogramování pracovníky PRVOK s.r.o.

VII. Likvidace zvláštních odpadních vod na ČOV

Název Sazba za 1 m3
Likvidace drenážních (balastních) vod z výkopů stavebních prací 400,00
Likvidace obsahu septiků, žump a chemických toalet 400,00
Likvidace odpadních vod z čištění kanalizace a vpustí (blíže neurčené) 1.250,00
Likvidace tekutého kalu (kalové vody) z ČOV 1.250,00

VII. Likvidace zvláštních odpadních vod na ČOV

Odběr vzorku 500,00
Úplný rozbor dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. 12.500,00
Krácený rozbor dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. 1.800,00
Rozbor - chemické ukazatele (barva, amonné ionty, dusičnany,
dusitany, pH, KNK4,5, železo, mangan, sírany, chloridy, elektrická
konduktivita, vápník a hořčík (tvrdost), zákal, CHSKMn)
1.000,00
Rozbor - mikrobiologické ukazatele (Escherichia coli, koliformní
bakterie, počet kolonií kultivovaných při 22°C a počet kolonií
kultivovaných při 36°C)
1.200,00
Rozbor odpadních vod (BSK5, CHSKCr, NL) 1.000,00
Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

chevron-down