On-line odesílání formulářů

Dokumenty - k odesílání
  • Výběr formuláře
  • Osobní údaje
  • Vyplnění formuláře
  • Odeslání

Žádost o osazení vodoměru

Žádost o přemístění vodoměru

Žádost o přezkoušení vodoměru

Výše uvedený odběratel využívá - dle č. III, odst. 9 Smluvních podmínek dodávky pitné vody a odvádění
odpadních vod dodavatele PRVOK s.r.o., Český Krumlov - svého práva a žádá tímto o přezkoušení vodoměru.
Důvodem žádosti je pochybnost odběratele o správnosti měření i přesto, že byl dodavatelem informován, že
u uvedeného vodoměru lhůta na jeho výměnu doposud neuplynula (trvá platnost ověření vodoměru).
Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:
a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se
považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve
stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení
vodoměru. V takovém případě náklady spojené s výměnou vodoměru a přezkoušením hradí provozovatel.
V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody
podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody, pokud se provozovatel
s odběratelem nedohodne jinak.
b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s
výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel dle čl. IX, odst. 4c Smluvních podmínek.
Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou
úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný
přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.

Žádost o dočasnou demontáž vodoměru

Žádost o připojení na vodovod

Identifikace připojované nemovitosti

Technické údaje

Projektová dokumentace přípojky / Objednávka montáže přípojky

Žádám o připojení výše uvedené nemovitosti na veřejný vodovod. Prohlašuji, že jsem seznámen s povinnostmi odběratele vody vyplývajícími ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE: Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. Nejpozději k tomuto datu je vlastník připojené nemovitosti povinen uzavřít písemnou smlouvu s provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Žádost o připojení na kanalizaci

Identifikace připojované nemovitosti

Technické údaje

Projektová dokumentace přípojky / Objednávka montáže přípojky

Žádám o připojení výše uvedené nemovitosti na veřejný vodovod. Prohlašuji, že jsem seznámen s povinnostmi odběratele vody vyplývajícími ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE: Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. Nejpozději k tomuto datu je vlastník připojené nemovitosti povinen uzavřít písemnou smlouvu s provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Žádost o zrušení připojení nemovitosti

Žádost o vyjádření

Žadatel

Způsob doručení:

Základní údaje stavby:

Vyjádření se vydává pro účely:

Reklamace

Odběrné místo (OM):

Výše uvedený odběratel využívá právo na reklamaci dle čl. IX Smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod, uzavřené se společností PRVOK s.r.o., Český Krumlov.

Objednávka rozboru vody

Údaje o odběru:

Cena bude stanovena dle ceníku laboratoře platného v době provedení práce.

Objednávka služeb

Místo provedení:

Cena bude stanovena dle ceníku dodavatele platného v době provedení práce. Pro více informací klikněte zde.

Přihláška k odběru

Identifikace nemovitosti:

Technické údaje:

Přihlášení:

Stanovení množství dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody - chybí

Roční potřeba vody: 15 m3

Žádost o poskytnutí slevy na stočném

Adresa stavby nebo pozemku - místo plnění:

Evidenční číslo OM:

INFORMACE O PODMÍNKÁCH PRO POSKYTOVÁNÍ SLEVY NA STOČNÉM

• nárok na slevu dle zákona č. 274/2001 Sb. § 19, odst. 7 je pouze v případě, že množství neodvedené vody je prokazatelně vyšší než 30 m3 za rok

• žádost o slevu je podávána odběratelem - vlastníkem připojené nemovitosti na standardizovaném formuláři

• pokud žadatel nepředloží všechny požadované dokumenty či tyto nebudou předloženy v odpovídající kvalitě, bude o tomto žadatel informován a dokumenty budou vráceny k doplnění či přepracování

• způsob prokazování objemu vody dodané, spotřebované odběratelem a neodvedené veřejnou kanalizací určí dodavatel

• žadatel bude o poskytnutí či zamítnutí slevy písemně informován

• v případě poskytnutí slevy bude s odběratelem uzavřen dodatek ke smlouvě o odběru vody a odvádění odpadních vod

• dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv skutečnosti uvedené žadatelem ověřit, přičemž žadatel poskytne dodavateli patřičnou součinnost

Žádost o změnu smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“)

Odběrné místo (OM):

Žádám o změnu

Nové údaje

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé. Jsem si vědom(a) možných následků při uvedení nepravdivých údajů a případných následků z mého jednání.

Žádost o ukončení smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“)

**Odběrné místo (OM):

** V případě úmrtí stávajícího odběratele, žádost vyplní pozůstalá osoba a podepíše se jako stávající odběratel a doplní rod. vztah k zemřelému. Tímto zároveň prohlašuje, že údaje jsou pravdivé.

**Stávající odběratel

** V případě úmrtí stávajícího odběratele, žádost vyplní pozůstalá osoba a podepíše se jako stávající odběratel a doplní rod. vztah k zemřelému. Tímto zároveň prohlašuje, že údaje jsou pravdivé.

Nový odběratel (pokud je znám)

Informace k ukončení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod:

Provozovatel v souvislosti s právními úkony Odběratele směřujícími k zániku smluvního vztahu, upozorňuje tímto na splnění povinností vyplývající z příslušných právních předpisů, smluvních ujednání a obchodních podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod. Zejména upozorňuje na povinnost Odběratele umožnit Provozovateli přístup k měřidlu k provedení odečtu a jeho demontáži v případě, že na odběrném místě nebude pokračovat dodávka vody podle Smlouvy uzavřené s novým Odběratelem. Náklady spojené se znovu osazením měřidla na odběrném místě bude v těchto případech hradit nový Odběratel.

Pokud bude požadován převod odběrného místa na nového Vlastníka/Odběratele bez přerušení dodávky vody, musí být současně s touto Žádostí o ukončení Smlouvy o dodávce uzavřena Smlouva s novým Odběratelem. Při ukončení Smlouvy s původním odběratelem a uzavření Smlouvy s novým Odběratelem bude použito stejné datum a stejný stav měřidla.

Smlouvu na odvádění odpadních vod nelze ukončit, pokud není Odběratelem zajištěno, že v jeho nemovitosti odpadní vody nevznikají, anebo že se tyto odpadní vody odvádějí a likvidují jiným adekvátním postupem.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

chevron-down