Obec Rožmitál na Šumavě

Základní informace

Obec Rožmitál na Šumavě se nachází v okrese Český Krumlov, kraj Jihočeský, zhruba 10 km od Kaplice.

Provozované místní části:

  • Rožmitál na Šumavě

Vodohospodářská infrastruktura

  • Veřejný vodovod
  • Veřejná kanalizace
  • Centrální ČOV

Veřejný vodovod

Obec Rožmitál na Šumavě je zásobena pitnou vodou z prameniště Třešňovice. Voda ze studní je svedena vodovodním řadem přes odkyselovací filtr, přerušovací komoru a vodoměrnou šachtu do vodojemu Rožmitál na Šumavě (2×50 m3). Na nátoku do vodojemu je voda hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného.

Druhým zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je úpravna vody vybudovaná v 70-tých letech minulého století, která upravuje povrchovou vodu z Močeradského potoka. Surová voda je jímána v jímacím objektu který se nachází na pravém břehu potoka a je řešen jako dvoukomorový. Koryto toku je před jímacím objektem zpevněno betonovými deskami. Jímací objekt je opatřen dvěma nornými stěnami, česlemi a čerpací studnou, ve které je ponorné čerpadlo. Čerpací studna je provedena ze železobetonových skruží, dno je z betonu. Stálou úroveň hladiny vody u jímacího objektu zabezpečuje dřevěné stavidlo. Jímaná voda je do úpravny vody čerpána výtlačným řadem. V budově úpravny vody je surová voda upravována na trojici pomalých filtrů a hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného. Do vodojemu je voda z úpravny vody dopravována výtlačným řadem. Úpravna vody je využívána pouze jako doplňkový zdroj a je provozována zejména v případě poklesu vydatnosti podzemních zdrojů.Do spotřebiště je upravená voda dodávána gravitačními řady. Celková délka rozvodné sítě je 5,225 km. Je tvořena řady DN 110 ÷ 50 mm z materiálu PVC, PE a LT. Na tento rozvodný vodovodní systém jsou napojeny jednotlivé domovní přípojky.

Veřejná kanalizace

Obec Rožmitál na Šumavě má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny k likvidaci na čistírnu odpadních vod Rožmitál na Šumavě, situovanou v dolní oblasti centrální části obce (pod kostelem).

Stoková síť o celkové délce 1.915 m je tvořena páteřní kmenovou stokou „A“ (BE, DN 500 mm), na kterou jsou napojeny hlavní stoky B, C, D, E a F, které odvádějí odpadní vody ze zastavěného území obce:

stoka „B“ (KT DN 300, 150 mm) a stoka „F“ (KT, 150 mm) odvádí odpadní vody z oblasti vícepodlažních bytových domů, stoka „C“ (BE, DN 300 mm) odvádí odpadní vody ze západní části středu obce, stoka „D“ (KT, DN 300 mm) a stoka „E“ (KT, 300 mm) odvádí odpadní vody ze zástavby severozápadní části obce.

Havárie a odstávky - Rožmitál na Šumavě

V této lokalitě není hlášená žádná odstávka ani havárie

Nahlášení havárie

Ceny vodné a stočné

Zjistěte, jaká je aktuální sazba pro vodné a stočné v této lokalitě.

Rožmitál na Šumavě - 2024

Pevná složka
Pohyblivá složka
Kapacita vodoměru
Vodné (Kč/rok)
s DPH
Stočné (Kč/rok)
s DPH
Vodné (Kč/m3)
s DPH
Stočné (Kč/m3)
s DPH
Qn 2,5 - bytový vodoměr
504,00 Kč
896,00 Kč
28,87 Kč
35,52 Kč
Qn 6 - bytové domy
2902,82 Kč
5 160,51 Kč
28,87 Kč
35,52 Kč

Informace o kvalitě vody

Kvalitu vody je třeba neustále ověřovat. Přečtěte si, jaká byla kvalita vody v této obci při posledním měření.
Kontakt

Potřebujete poradit?

Zajímají vás nějaké další informace a na webu jste je nenašli? Máte specifický dotaz? Obraťte se na nás.
KontaktyNahlášení havárie

Obnova vodovodu a obnova čerpací stanice odpadních vod - Rožmitál na Šumavě

Dále jsme realizovali získání dotace a stavbu projektu obnovy vodovodu a obnovy čerpací stanice odpadních vod v celkové hodnotě 2 250 000 Kč, přičemž se nám na celý tento projekt povedlo získat dotaci z grantu Jihočeského kraje v celkové výši 900 000 Kč, tedy 40 % hodnoty realizace.

Hodnota realizace: 2 250 000 Kč

Námi získané dotace: 900 000 Kč

  • Obnova vodovodu
  • Obnova čerpací stanice odpadních vod

Výstavba nového vodojemu - Rožmitál na Šumavě

V obci Rožmitál na Šumavě naše společnost PRVOK zajišťovala kompletní realizaci posílení vodních zdrojů v obecní části Třešňovice a výstavbu nového vodojemu (VDJ) v celkové hodnotě realizace 2 200 000 Kč. Z grantu Jihočeského kraje se nám povedlo získat dotaci v celkové výši 1 000 000 Kč, což odpovídá 45 % z celkové hodnoty realizace.

Hodnota realizace: 2 200 000 Kč

Námi získané dotace: 1 000 000 Kč

  • Posílení vodních zdrojů
  • Výstavba nového vodojemu

Dotace na výstavbu kanalizace a ČOV - Rožmitál na Šumavě

V obci Rožmitál na Šumavě jsme získali dotaci na projekt výstavby kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV) v celkové hodnotě 16 000 000 Kč. Pro tuto realizaci se nám podařilo získat dotaci z MZeČR v celkové výši 12 200 000 Kč, což představuje 76 % z celkové ceny.

Hodnota realizace: 16 000 000 Kč

Námi získané dotace: 12 200 000 Kč

  • Čistička odpadních vod
  • Výstavba kanalizace
chevron-down